Jak se stát klientem

Základní informace o poskytovaných službách je možné získat osobně, telefonicky, e-mailem, z webu www.cssjes.cz, popř. z informačních letáků.

Informace o službě jsou oprávněni podávat pracovníci denního stacionáře (název zařízení, informace o zřizovateli, informace o poskytovaných službách). Podrobnější informace o poskytované službě podává sociální pracovnice, která je oprávněnou osobou pro jednání se zájemcem o službu. Jednání se vždy musí zájemce o službu účastnit osobně. Pouze v odůvodněných případech, kdy zájemce o službu není schopen osobního jednání, je možné na základě jeho požadavku podmínky poskytování služby dohodnout s osobou jemu blízkou. Tato osoba musí být na základě plné moci, zájemcem o službu pověřena za něho jednat.

Pokud zájemce projeví zájem o poskytovanou službu, sociální pracovnice mu předá formulář žádosti o poskytnutí sociální služby a vysvětlí mu postup při podávání žádosti. V případě potřeby nabídne podporu nebo pomoc při vyplňování žádosti.

Formulář žádosti o poskytování sociální služby je k dispozici na webových stránkách www.cssjes.cz nebo v tištěné podobě přímo v zařízení. Žádost o poskytování sociální služby je možné doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu stacionáře: Centrum sociálních služeb Jeseník, denní stacionář, Beskydská 1298, 79001 Jeseník.

Osobní schůzku se sociální pracovnicí je možné sjednat telefonicky předem. Jednání se zájemcem o službu může probíhat na více schůzkách podle individuálních potřeb zájemce. Jednání lze rozdělit na pět fází:

I. Fáze informativní – předání informací zájemci
II. Fáze posouzení žádosti -  zda zájemce spadá do cílové skupiny
III. Fáze zařazovací do pořadníku - pokud zařízení nemá volnou kapacitu pro přijetí
IV. Fáze před podpisem smlouvy
V. Fáze při podpisu smlouvy


Pro posouzení žádosti probíhá sociální šetření (posouzení potřebnosti sociální služby), kterého se účastní sociální pracovnice a jeden člen pracovní skupiny denního stacionáře. Termín a čas sociálního šetření je se zájemcem předem dohodnut osobně nebo telefonicky.
Dojde-li k vzájemnému souhlasu a zařízení má volnou kapacitu, je zájemce vyzván k projednání a podpisu smlouvy o poskytnutí sociální služby. Datum nástupu je stanoveno po vzájemné domluvě.


Vytisknout   E-mail