Veřejný závazek

Naše poslání

Posláním Domova pro seniory Jeseník je prostřednictvím pobytové služby zajistit důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří dle individuálních potřeb uživatelů a jejich osobních cílů.

 

Cílová skupina domova pro seniory

Komu je služba určena

 • seniorům od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Kapacita:  45 míst

Poskytnutí sociální služby se vylučuje, pokud žadatel

 • vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení (zdravotní stav žadatele vyžaduje specifickou ošetřovatelskou péči pomocí přístrojů);
 • není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci (např.: tuberkulóza, hepatitida, pohlavní choroby, které jsou přenosného charakteru apod.)
 • není schopen pobytu z důvodu duševní poruchy, jeho chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. agresívní chování ...)

Zásady poskytování sociální služby

 1. Respekt – respektujeme svobodnou volbu a rozhodování uživatelů sociální služby - nikdo ze zaměstnanců nenutí uživatele k takové činnosti, která by byla v rozporu s jejich osobním rozhodnutím.
 2. Důstojnost – respektujeme a podporujeme důstojnost uživatelů (kladný přístup, úcta, vlídnost, akceptování druhého člověka jako někoho hodnotného).
 3. Bezpečí – zajišťujeme uživatelům bezpečí:
  • Fyzické bezpečí – vytvoření podmínek pro osobní bezpečí, zajištění podpory či pomoci při pohybu (doprovod), zajištění kompenzačních pomůcek (chodítka, hole, invalidní vozíky a sprchové vozíky)
  • Psychické bezpečí – vytvoření podmínek pro psychické bezpečí tzn. nemít strach, necítit se ztracený, mít jistotu - seznámení s prostředím, zajištění orientačních bodů (směrovky) a časových harmonogramů (stravování, aktivity)
  • Ekonomické bezpečí – zajištění ekonomického bezpečí – úschova (uložení) finančních, cenných prostředků, podpora při hospodaření s finančními prostředky
 4. Porozumění (empatie) – vcítění se do uživatele, naslouchat mu
 5. Individuální přístup – podporujeme individuální přístup ke každému uživateli a jeho aktivizaci na základě individuálních plánů, plánů péče, podpora péče, pomoc podle potřeb, možností, schopností jednotlivých uživatelů v souladu s možnostmi poskytovatele.
 6. Týmová práce – vzájemná spolupráce všech pracovníků, předávání informací v týmu, provázanost a souhra při práci.

Cíle

 • Cílem poskytované služby je podporovat podle individuálních potřeb soběstačnost a aktivní způsob života uživatelů.
 • Uživatelé jsou podporováni v rozhodování a aktivní spoluúčasti při poskytování sociálních služeb.
 • Uživatelé jsou podporováni v zachování jeho schopností a dovedností.
 • K uživatelům přistupujeme v souladu s jeho individuálními a skutečnými potřebami.
 • Uživatelé jsou podporování k zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků.

Dlouhodobé cíle (2016 - 2020)

 1. Pokračovat ve vytváření prostředí, které by se co nejvíce přibližovalo domácímu prostředí.
 2. Provést úpravu stávající zahrady v areálu domova a zřízení ergoterapeutické zahrádky pro uživatele.
 3. Podpora kontaktů uživatelů s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života.
 4. Podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů - u více než poloviny uživatelů udržet stávající soběstačnost a samostatnost pomocí individuální nebo skupinové rehabilitace, kondičního cvičení a nácviku sebeobsluhy.

Vytisknout   E-mail