Péče a stravování

Denní stacionář poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb vymezených § 46 citovaného zákona.

Předmětem naší činnosti je

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh
 • Pomoc při podávání jídla a pití
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při zakládání péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

 • Trénování paměti -  kvízy, doplňovačky, vzpomínání, povídání, četba tisku
 • Cvičení jemné a hrubé motoriky - cvičení vsedě, využití rehabilitačních pomůcek (overbaly, gumy, soft míčky a další)
 • Výtvarná činnost - práce s papírem, lepidlem, nůžkami, práce s látkami, hlínou, voskem, gelem, plastelínou, práce s korálky, dřevem, porcelánem, sklem, práce s přírodním materiálem, malování - různé výtvarné techniky

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • Pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Příklady:

 • Nácvik cestování veřejnou dopravou
 • Nácvik nakupování
 • Nácvik orientace po městě Jeseník
 • Doprovody na společenské akce, do komerčních služeb v rámci města Jeseník v době pobytu uživatele
 • Procházky v rámci města Jeseník

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 • Zpívání a hraní na hudební nástroje, cvičení rytmu, tleskání, hádání písniček podle melodie
 • Výlety na jeden den, do vzdálenosti odpovídající stanovenému času; termín výletu je určen na základě společné domluvy všech uživatelů a provozních a personálních možností
 • Reminiscenční terapie
 • Canisterapie

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Úhrada za poskytované sociální služby se skládá z úhrady

Základní činnosti

 • Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí 130,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonů.

Strava činí 116, - Kč/den v rozsahu

 • Snídaně 29,- Kč
 • Dopolední svačina: 21.50,- Kč
 • Oběd: 44,- Kč
 • Odpolední svačina: 21.50,- Kč

Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Denní stacionář je ambulantní sociální službou a pro tyto účely má vytvořeny materiální, technické a hygienické podmínky.

Kapacita služby:
míst celkem …………………………… 10
místností celkem ………………………5


Vytisknout   E-mail